მთავარი  |    ფორუმი  |    FAQ  |    წესები  |    კონკურსები  |    რეკლამა ჩვენთან  |    კონტაქტი

გამარჯობა, სტუმარო ( შესვლა | რეგისტრაცია )

 
Reply to this topicStart new topic
> Wordpress.Com, Blogging
Giga1
პოსტი Dec 29 2009, 10:48 AM
პოსტი #1


გიგაბაიტი
******

ჯგუფი: ფორუმელი
პოსტები: 1.405
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ფორუმი
წევრი №: 8.660მოკლედ ვაპირებ რომ გავაკეთო ბლოგი Wordpress.com-ზე და მჭირდება თქვენი რჩევა (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ საიტის შესახებ.საიტს რომ დავარეგისტრირებ მინდა გავაქართულო მთლიანად და მენიუც ქართული მინდა გავაკეთო.კიდევ რამე კარგს თუ მირჩევთ Wordpress-თან დაკავშირებით მადლობელი ვიქნები...
აბა ბლოგერებო იაქტიურეთ (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zura_SX
პოსტი Jan 10 2010, 08:56 AM
პოსტი #2


აქტიური წევრი
***

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 144
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ubisa.ge
წევრი №: 438ამის საინსტალაციო პაკეტი რო დადოთ თავის ქართული ენის პაკეტით და ახსნით კაი იქნება როგორც IPB


--------------------
~~~ვიყოთ ერთობით თან გავერთობით ~~~
~*~ ჩვენ ვართ გურჯები სამშობლოს ბურჯები ~*~
~~ | ტაში ბიჭო ბანელებო თქვეპირდოუბანელებო | ~~

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Giga1
პოსტი Jan 10 2010, 09:15 AM
პოსტი #3


გიგაბაიტი
******

ჯგუფი: ფორუმელი
პოსტები: 1.405
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ფორუმი
წევრი №: 8.660zura_SX
მეც ქართული პაკეტი მინდა (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
otosaxel
პოსტი Jan 10 2010, 11:42 AM
პოსტი #4


ერთი უსაქმური მეცნიერი
******

ჯგუფი: კომპინფოელი
პოსტები: 3.477
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: Socket LGA775
წევრი №: 3.255zura_SX
ციტატა(zura_SX @ 10th January 2010 - 11:56 AM) *
ქართული ენის პაკეტით

Giga1
ციტატა(gigalobjanidze @ 10th January 2010 - 12:15 PM) *
მეც ქართული პაკეტი მინდა

MWS დაუკავშირდით


--------------------
"ბრძნად მეტყუელებაჲ ვერცხლი არს წმინდაჲ, ხოლო დუმილი - ოქროჲ რჩეული", ვითარცა თქუა სოლომონ.
არამედ აწ მე ნაკლუვანებაჲ ჩემი არა მიფლობს დუმილად
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Giga1
პოსტი Jan 11 2010, 08:47 AM
პოსტი #5


გიგაბაიტი
******

ჯგუფი: ფორუმელი
პოსტები: 1.405
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ფორუმი
წევრი №: 8.660plastic
მე "ადმინ პანელის" გაქართულება ვიგულისხმე...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Giga1
პოსტი Jan 11 2010, 03:33 PM
პოსტი #6


გიგაბაიტი
******

ჯგუფი: ფორუმელი
პოსტები: 1.405
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ფორუმი
წევრი №: 8.660plastic
ციტატა(plastic @ 11th January 2010 - 03:23 PM) *
პირიქით, შენი პოსტია ეს:
ციტატა
მეც ქართული პაკეტი მინდა


ასე რომ, რასაც გულისხმობ ჯობია ის დაპოსტო ხოლმე, თორე ამ შენი მეტაფორებისგან - ისე გამოდის, რო სულ ტყუილად ვპოსტე მე და არ არის სასიამოვნო.

პაკეტი,მენიუს გაქართულებისათვის.აბა საიტს მე თვითონაც გავაქართულებ მენიუდან
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zura_SX
პოსტი Jan 13 2010, 09:10 AM
პოსტი #7


აქტიური წევრი
***

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 144
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ubisa.ge
წევრი №: 438რო ვაინსტალირებ და ფინიშ ვაძლევ რაგაც არ გამომდის პაროლის ამვბავში თავის პაროლს ხო გეუბნება ეგ და რო მივყვები ინსტალაციას პაროლს არ მიგდებს ანუ ინსტალირდება მაგრამ პაროლს ვეღარ ვიგებ ? რისი ბრალია ? ადრე დავაყენე პრობლემა არ შემქმნია და


--------------------
~~~ვიყოთ ერთობით თან გავერთობით ~~~
~*~ ჩვენ ვართ გურჯები სამშობლოს ბურჯები ~*~
~~ | ტაში ბიჭო ბანელებო თქვეპირდოუბანელებო | ~~

Go to the top of the page
 
+Quote Post
zura_SX
პოსტი Jan 13 2010, 09:55 AM
პოსტი #8


აქტიური წევრი
***

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 144
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ubisa.ge
წევრი №: 438ესეიგი ვაინსტალირებ და ვერ გავიგე რა ჭირს... ნახეთ ყველაფერი დავწერე მიყოლებითინსტალაციის დროს პირველი ამას მიგდებს

http://images.amindi.ge/?v=2copy.gif

და ვაწვები ღილაკს

Create a Configuration File

მერე გადადის

http://images.amindi.ge/?v=22xwx.gif და ვაწვები Let’s go! ამის შემდეგ გამოდის ეს http://images.amindi.ge/?v=2121.gif შევავსე ყველაფერი და დავაჭირე Submit

მერე ამომიგდო ეს http://images.amindi.ge/?v=1111.gif და შიგნით წერია ეს კოდი...
პროგრამული კოდი
<?php
/**
* The base configurations of the WordPress.
*sub
* This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
* visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
*
* This file is used by the wp-config.php creation script during the
* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
* to "wp-config.php" and fill in the values.
*
* @package WordPress
*/

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'patriot_ubisa');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'patriot_ubisa');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'aDTs4d2GYs3Ry');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
* Authentication Unique Keys.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
/**#@-*/

/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix  = 'wp_';

/**
* WordPress Localized Language, defaults to English.
*
* Change this to localize WordPress.  A corresponding MO file for the chosen
* language must be installed to wp-content/languages. For example, install
* de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German
* language support.
*/
define ('WPLANG', '');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');ამის მერე ვაგღძელებ ინსტალაციას აქედან Run the install და ამომიგდო ეს ... http://images.amindi.ge/?v=untitled1ufu.jpg და დავაჭირე Create a Configuration File და გაიჩითა ეს http://images.amindi.ge/?v=12122.gif და დავაჭირე Let’s go! და ისევე ამომიგდო პაროლი ჰოსტნეიმი და რამე... რატო ვერ გავდივალ ინსტალაციას ბოლომდე ?..


--------------------
~~~ვიყოთ ერთობით თან გავერთობით ~~~
~*~ ჩვენ ვართ გურჯები სამშობლოს ბურჯები ~*~
~~ | ტაში ბიჭო ბანელებო თქვეპირდოუბანელებო | ~~

Go to the top of the page
 
+Quote Post
MZIA2000
პოსტი May 2 2010, 07:18 PM
პოსტი #9


ახალბედა
*

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 8
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
წევრი №: 9.410ვორდპრესელი ბლოგერები აქ არავინ ხართ?


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Giga1
პოსტი May 2 2010, 07:29 PM
პოსტი #10


გიგაბაიტი
******

ჯგუფი: ფორუმელი
პოსტები: 1.405
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: ფორუმი
წევრი №: 8.660MZIA2000
ციტატა(MZIA2000 @ 2nd May 2010 - 08:18 PM) *
ვორდპრესელი ბლოგერები აქ არავინ ხართ?

გარკვეული გამოცდილება მაქვს,რითიც შევძლებ დაგეხმარები (თუ საიტს გულისხმობ,ამჯერად ბლოგი არ მაქვს) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MISS OLIVERA
პოსტი Aug 18 2010, 08:47 PM
პოსტი #11


აქტიური წევრი
***

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 132
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: Tbilisi
წევრი №: 5.859ციტატა(Giga1 @ May 2 2010, 08:29 PM) *
MZIA2000

გარკვეული გამოცდილება მაქვს,რითიც შევძლებ დაგეხმარები (თუ საიტს გულისხმობ,ამჯერად ბლოგი არ მაქვს) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)ბლოგის გაკეთება მინდა რა ხანია და wordpress შევარჩიე ...

დავრეგისტრირდი 1 წლის წინ wordpress.com-ზე და არაფერი გამიკეთებია, ახლა მინდა გავაკეთო და კითხვა მაქვს, C პანელში როგორ შევიდე?

რაღაც უნდა დავაინსტალირო და ვერ ვხვდები რა რომ სრულად ვმართო... : )


--------------------
მე აქ ყოველთვის მეხმარებიან! ^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MISS OLIVERA
პოსტი Aug 19 2010, 07:47 AM
პოსტი #12


აქტიური წევრი
***

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 132
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: Tbilisi
წევრი №: 5.859მერე იქნებ აქაც შემოიხედოთ : )


--------------------
მე აქ ყოველთვის მეხმარებიან! ^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MISS OLIVERA
პოსტი Aug 19 2010, 09:16 PM
პოსტი #13


აქტიური წევრი
***

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 132
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: Tbilisi
წევრი №: 5.859UP!


--------------------
მე აქ ყოველთვის მეხმარებიან! ^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MZIA2000
პოსტი Dec 30 2010, 07:00 PM
პოსტი #14


ახალბედა
*

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 8
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
წევრი №: 9.410ციტატა(Giga1 @ May 2 2010, 08:29 PM) *
MZIA2000

გარკვეული გამოცდილება მაქვს,რითიც შევძლებ დაგეხმარები (თუ საიტს გულისხმობ,ამჯერად ბლოგი არ მაქვს) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


გმადლობთ

აი მე რა მინდა...

ვორდპრესის ,,მინდორზე " სურათის ჩასმას ვახერხებ პიქსჯი-დან, მაგრამ არ ვიცი როგორ გავაკეთო ის რომ ჩასმულ სურათზე მოწკაპვით სხვა ვებ-გვერდზე გადავიდე,


აი ამაში მჭირდება თქვენი დახმარება, თუ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
winalite
პოსტი Mar 8 2011, 08:04 AM
პოსტი #15


წევრი
**

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 87
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: tbilisi
წევრი №: 9.368თქვენის ნებართვით მეც ერთერთ მათთაგანი ვარ ვინც პირვლად იწყებს ბლოგის შექმნას. რეგისტრაცია გავიარე wordpress.com-ზე და გამომიყო გვერდი http://cnobiereba.wordpress.com და მაინტერესებს პირდაპი აქედანვე თუა შესაზლებელი ავტვირთო ჩემი სტატიები რომ არ შევქმნა დომენი და ჰოსტინგი? და როგორ ხდება ხომ ვერ მირჩევთ
(IMG:http://s60.radikal.ru/i168/1103/ce/e7682b955f0d.jpg) ესაა ოღონდ დანარჩენი ვეღარ გავიგე და თუ დამდებთ პატივს გამაგებინეთ რაუნდა გავაკეთო იმისათვის რომ ჩემი სტატიები გამოვაქვეყნო?
და კიდევ ერთიც მინდა რომ ბლოგი ამდაგვარი იყოს როგორიც ესაა http://samecniero.net/


--------------------
http://pragnti.com გთავაზობთ რეკლამას\PR-ს

E-mail:pragenti@yahoo.com

facebook: pragent

skype:pr-agenti

twitter: pragenti
Go to the top of the page
 
+Quote Post
otosaxel
პოსტი Mar 8 2011, 11:57 AM
პოსტი #16


ერთი უსაქმური მეცნიერი
******

ჯგუფი: კომპინფოელი
პოსტები: 3.477
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: Socket LGA775
წევრი №: 3.255ციტატა(winalite @ 8th March 2011 - 12:04 PM) *
თქვენის ნებართვით მეც ერთერთ მათთაგანი ვარ ვინც პირვლად იწყებს ბლოგის შექმნას. რეგისტრაცია გავიარე wordpress.com-ზე და გამომიყო გვერდი http://cnobiereba.wordpress.com და მაინტერესებს პირდაპი აქედანვე თუა შესაზლებელი ავტვირთო ჩემი სტატიები რომ არ შევქმნა დომენი და ჰოსტინგი? და როგორ ხდება ხომ ვერ მირჩევთ
ესაა ოღონდ დანარჩენი ვეღარ გავიგე და თუ დამდებთ პატივს გამაგებინეთ რაუნდა გავაკეთო იმისათვის რომ ჩემი სტატიები გამოვაქვეყნო?
და კიდევ ერთიც მინდა რომ ბლოგი ამდაგვარი იყოს როგორიც ესაა http://samecniero.net/

ადმინკაში შედი და ადვილად გაერკვევი


--------------------
"ბრძნად მეტყუელებაჲ ვერცხლი არს წმინდაჲ, ხოლო დუმილი - ოქროჲ რჩეული", ვითარცა თქუა სოლომონ.
არამედ აწ მე ნაკლუვანებაჲ ჩემი არა მიფლობს დუმილად
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EternalOnes
პოსტი Mar 8 2011, 12:58 PM
პოსტი #17


წევრი
**

ჯგუფი: რეგისტრირებული
პოსტები: 76
ნიკის ჩასმა
ციტატაში ჩასმა
მდებარეობა: 127.0.0.1
წევრი №: 9.507ციტატა(MZIA2000 @ Dec 30 2010, 10:00 PM) *
გმადლობთ

აი მე რა მინდა...

ვორდპრესის ,,მინდორზე " სურათის ჩასმას ვახერხებ პიქსჯი-დან, მაგრამ არ ვიცი როგორ გავაკეთო ის რომ ჩასმულ სურათზე მოწკაპვით სხვა ვებ-გვერდზე გადავიდე,


აი ამაში მჭირდება თქვენი დახმარება, თუ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))

wordpress-ზე როგორაა არ ვიცი, მაგრამ joomla-ში არის მენიუ, რომლითაც html-ის source შეგილია ნახო და უნდა გაწერო ასეთი რამ:
<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank"><img src="http://s50.radikal.ru/i130/1103/aa/abf12fbde410.jpg"</a>

http://s50.radikal.ru/i130/1103/aa/abf12fbde410.jpg <-- ამის ადგილას შენი სურათი უნდა იყოს.. და დაკლიკვის შემდეგ გადამისამართდება
ამ შემთხვევაში facebook-ზე.. შენ რა ლინკიც გინდა იმას გაუწერ facebook-ის მაგივრად.. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
იმედია გამოგადგება.. ცოტა ძველი პოსტია, მაგრამ მაინც. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
If you want to jump in Future there is only one possibility to do it, you must Take and Jump...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:

 მსუბუქი ვერსია ახლა არის: 21st August 2019 - 05:18 AM